STICHTING AKOSUA Jaarverslag 2016

Voorwoord  
Stichting Akosua is in 2008 opgericht met een belangrijk doel voor ogen: straat- en weeskinderen de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen. Door het steunen van het Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC) in het vissersdorp Teshie hebben tientallen kinderen de eerste stap naar de basisschool kunnen zetten. Tevens zijn veel kinderen kunnen doorgaan met school.
Het motto van Stichting Akosua is niet voor niets: van Kansarm naar Kansrijk!
Het bestuur dankt alle donateurs, sponsors, sympathisanten en vrijwilligers. Zonder hun financiële steun en belangeloze inzet zou Stichting Akosua haar werk voor het goede doel niet kunnen doen.  
H.C.J. (Riek) de Brabander-Wagemans
Voorzitter

1. Introductie
Dit is het jaarverslag 2016 van Stichting Akosua.
Postadres: Panneshofstraat 11 6123 AP  HOLTUM
Tel.: 046 – 4852804 E-mail: info@stichtingakosua.org


Kamer van Koophandel Stichting Akosua is officieel opgericht op 15 februari 2008 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30237110.  

Fiscaalnummer / ANBI Stichting Akosua is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en bekend onder fiscaalnummer 8190.73.684.  
 
 
Stichting Akosua zet zich in voor straat- en weeskinderen in Ghana. Zij treedt op als fondsenwervende partnerorganisatie van het Future Leaders Underpriviliged Children’s Centre (hierna te noemen: UCC), een NGO die onderwijsprojecten voor kansarme Ghanese kinderen verzorgt.
 
1.1. In memoriam Billa Mahmud
20 december 2016 bereikte ons het enorm droevige bericht dat Billa Mahmud plotseling was overleden.  Billa startte in 1999 het Future Leaders UCC-project met het geven van kostenloos  onderwijs aan kansarme kinderen in Ghana. Hij kreeg nooit financiële steun van de overheid en was volledig afhankelijk van giften. Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een enorm project waar de focus ligt op scholing (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en zogenaamde Vocational centra) en welzijn (verzorging en opvang van kinderen). Daarnaast worden microkredieten aan families van scholieren verstrekt en krijgen jongeren de kans deel te nemen aan de voetbalteams.  Wereldwijd is geschokt en vol ongeloof gereageerd op het overlijden van Billa. Daarom zijn tientallen mensen hierdoor extra gedreven om Billa’s  grote droom alsnog uit te laten komen: het uitoefenen van een school in eigen beheer (tot nu toe zijn de ruimtes altijd gehuurd).  Billa zullen we in onze herinnering houden als een prachtig mens die zich geheel belangeloos en enorm gedreven en gepassioneerd voor de kinderen inzette en honderden kinderen zicht en hoop gaf op een betere toekomst.
 
Zoals vele stafleden op het UCC, voetbaltrainers/-coaches, vrijwilligers en kinderen zeggen: #Billa_legacy_still_lives_on.
 
Ook Stichting Akosua gaat door met het continueren van Billa’s eerste droom: het sturen van straat- en weeskinderen naar de reguliere scholen. Zoals wij zeggen: van Kansarm naar Kansrijk!
 
2. Visie en doel
Visie Stichting Akosua gelooft in de kracht en talenten van kinderen, waar ook ter wereld. Helaas krijgen kinderen in ontwikkelingslanden vaak niet voldoende kans om zich persoonlijk te ontwikkelen binnen een veilige en stabiele leefomgeving. Daarom vindt Stichting Akosua het belangrijk dat deze kinderen extra hulp en bijstand krijgen om zodoende een waardig bestaan op te bouwen. Stichting Akosua staat voor het belang en de bescherming van elk kind, zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
 
Algemeen doel Stichting Akosua heeft als doel: het ondersteunen van kleinschalige, lokale initiatieven en/of projecten die gericht zijn op de bevordering van een brede maatschappelijke ontwikkeling van kansarme kinderen en jongeren in Afrika, specifiek in Ghana. De focus ligt hierbij op welzijn (opvang, opvoeding en verzorging), scholing en ontplooiing op sportief en creatief gebied.
 
Doelen in 2016 In haar samenwerking met het UCC hanteerde Stichting Akosua in 2016 de volgende doelstellingen:  
 
School Fee Partnership – Set schoolboeken en schooluniformen voor in totaal 118 kinderen die al eerder via het UCC zijn doorgestroomd naar de basisschool en middelbaar onderwijs (schooljaar 2016/2017). Onderstaand is weergegeven welke vorm van onderwijs  de kinderen volgen. – Set schoolboeken en schooluniformen voor 90 kinderen zodat zij kunnen starten met de basisschool en voor de kinderen die al op de basisscholen zitten (schooljaar 2016/2017). – Set schoolboeken en schooluniformen voor 25 kinderen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs (schooljaar 2016/2017). – 3 Kinderen naar speciaal onderwijs (dovenschool). – Kitty Backus (moeder van Estelle Backus, bestuurslid van Stichting Akosua) stelt zich tot doel om de medische kosten van Salifu Gabriel, leerling van het UCC, voor haar rekening te nemen.
 
Childsponsoring Het vinden van nieuwe Nederlandse gezinnen die een Ghanees kind willen sponsoren. Donateurs Het werven van donateurs die eenmalig of frequent een gift willen doen. Kerstfeest Het zorgdragen voor (een deel van de) de kosten van een kerstfeest op 1e Kerstdag voor alle kinderen die het UCC bezoeken en in het verleden bezocht hebben.
 
3. Bestuur
In 2016 bestond het bestuur uit de onderstaande personen:
Riek de Brabander : voorzitter en secretaris  Truus Lemaire : penningmeester  Estelle Backus : bestuurslid  Annique Lemaire : bestuurslid
De bestuursleden verrichten al hun werkzaamheden geheel op vrijwillige basis. Voor het penningmeesterschap krijgt het bestuur extra ondersteuning van Ton Lemaire. 

4. Werkwijze
Stichting Akosua vindt goede samenwerking met een lokale partner-organisatie noodzakelijk om de betrouwbaarheid en haalbaarheid van projecten in Ghana te waarborgen. Daarnaast hecht zij veel belang aan de inzet en betrokkenheid van de mensen ter plaatse. Daarom werkt Stichting Akosua samen met de medewerkers van het Future Leaders UCC in het Ghanese vissersdorp Teshie. Dit opvangcentrum opereert zelfstandig en is een officiële Ghanese charitatieve instelling. Daarnaast krijgt het Future Leaders UCC te Ghana financiële steun van het Future Leaders UK te Birmingham, Engeland.
 
Estelle Backus is al vanaf 2008 bekend met het UCC en is als vrijwilligster meerdere keren werkzaam geweest op het UCC. Met Estelle als contactpersoon heeft Stichting Akosua een nauwe samenwerkingsrelatie opgebouwd met het UCC. Estelle heeft geregeld contact met de oprichter van het UCC, Billa Mahmud.
 
Stichting Akosua vindt het belangrijk dat één of meer bestuursleden jaarlijks naar Ghana vertrekken om optimaal betrokken te blijven. In dat geval betalen de bestuursleden deze reis uit eigen middelen. 

5. Public Relations
Stichting Akosua blijft gebruik maken van diverse communicatiemiddelen om aandacht te blijven houden met het project in Ghana.De uitgave van een nieuwsbrief (1x per 4 maanden) voor donateurs, sponsors en overige belangstellenden vindt nog altijd plaats. Verder zijn onderstaande PR middelen ingezet:

Website onder de naam www.stichtingakosua.org

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen)

Algemene brochures van Stichting Akosua

Visitekaartjes van Stichting Akosua

Folders van Stichting Akosua en het UCC

Posters met foto’s van het UCC

T-shirts met het logo van Stichting Akosua

Bedankkaarten voor donateurs en sponsors

Mailings naar kennissen, collega’s, vrienden, familie, etc.

Nieuwsbrieven

Persberichten

6. Fondsenwerving 
De fondsenwerving is enerzijds gericht op particulieren en anderzijds op scholen, bedrijven, maatschappelijke organisaties, etc. Men kan donateur c.q. sponsor van de stichting worden en/of een kind van het UCC sponsoren.  
 
Stichting Akosua ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van giften van derden. In 2016 hebben Stichting Akosua en/of sympathisanten de onderstaande activiteiten ondernomen om fondsen te werven:

Mailings voor de werving van vaste donateurs voor Stichting Akosua

Mailings voor de werving van sponsors voor kinderen van het UCC

Verkoop van kaarten en kleine cadeautjes, gemaakt en aangeboden door mevrouw Hilly Biermans

Bekendheid geven aan het gratis verkrijgen van donaties door internetaankopen van vrienden van Stichting Akosua via DoelShop.nl (http://doelshop.nl)

Verkoop van zelfgemaakte vijgenjam en wafels

Kerstcollecte bij de Michaelparochie in Venlo

Het vertegenwoordigen van een stand (informatieverstrekking en verkoop van wafels en jam) op de kerstmarkt van Kindcentrum De Eik in Nieuwstadt

Het vertegenwoordigen van een stand (informatieverstrekking en verkoop van wafels en jam) op de kerstmarkt bij Intratuin in Geleen

Het geven van een gastles over het leven van kinderen in Ghana aan de communiekantjes op basisschool Swentibold te Born, tevens donatie ontvangen van deze communiekantjes

Het geven van een gastles bij scouting Miguel Pro in Venlo door Felix Asafo, echtgenoot van bestuurslid Estelle Backus.

Benadering van organisaties en bedrijven voor donatie of sponsoring. Indien een organisatie of bedrijf een donatie schenkt of een speciale actie sponsort, wordt deze als dank vermeld op de website van Stichting Akosua met een link naar de eigen website.

7. Resultaten van projecten  
In 2016 waren de fondsenwervende activiteiten van Stichting Akosua gericht op het genereren van liquide middelen voor het UCC. Hieronder volgt een korte beschrijving van dit project en de doelstellingen die Stichting Akosua gerealiseerd heeft. Meer inhoudelijke informatie over het project is ook te vinden op

https://futureleadersuccghana.wordpress.com/history/

7.1. Future Leaders Underprivileged Children’s Centre (UCC)
Dagelijks komen ruim 150 kinderen naar het UCC om les te krijgen in o.a. taal, lezen, schrijven en rekenen. Het is de bedoeling dat deze kinderen uiteindelijk doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. De kinderen die al via het UCC op een basisschool zitten, kunnen tijdens schoolvakanties nog steeds bij het centrum terecht voor extra onderwijs. Inmiddels bestaat er een wachtlijst van ruim 100 kinderen die graag onderwijs op het UCC krijgen. Het UCC richt zich naast onderwijs ook op sport- en muziekactiviteiten. Voetbal staat hoog in het vaandel, het UCC heeft een eigen voetbalclub.   Er woonden in 2016 -naast het echtpaar Billa en Phyllis- weeskinderen en kinderen voor wie de ouders niet kunnen en/of willen zorgen.  Sinds 2009 beschikt het UCC ook over een Vocational Centre: tieners en jong volwassenen kunnen hier het vak van kapper en/of naaister leren en daardoor een betere toekomst opbouwen voor zichzelf en hun familie. Dit Vocational Centre is gesitueerd naast het UCC in Teshie. In 2012 heeft een aankoop en inrichting van een 2de Vocational Centre plaatsgevonden (kappersvakschooltje gesitueerd in de wijk Labadi).  In 2013 is een 3e Vocational Centre (vakopleiding voor jongens gesitueerd in de wijk Teshie). Geschonken door en ter nagedachtenis aan de heer Jan Backus uit Venlo.  Artikelen die studenten van het VC maken worden in een winkeltje verkocht (Noha). Dit betreft artikelen als toilettassen, reistassen, yogatassen, handtassen, schorten etc. Een nieuw project (micro finance project) is gestart, 70 families doen hier aan mee. Het UCC heeft financiële middelen nodig om zijn onderwijsprogramma’s te continueren en opvang te blijven verzorgen voor kinderen die een vak willen leren zoals: kleermaker, timmerman, kapper of naaister. In 2015 is in naam van Kitty Backus uit Venlo een aanvang gemaakt met medische onderzoeken t.b.v. Salifu Gabriel, leerling van het UCC. Indien alle medische gegevens en de vervolgbehandeling(en) hiervoor bekend zijn kan zo nodig gestart worden met de behandeling.

Stichting Akosua heeft de onderstaande zaken kunnen realiseren:

School Fee Partnership – Set schoolboeken en schooluniformen voor in totaal 118 kinderen die al eerder via het UCC zijn doorgestroomd naar de basisschool en middelbaar onderwijs (schooljaar 2016/2017). Onderstaand is weergegeven welke vorm van onderwijs  de kinderen volgen. – Set schoolboeken en schooluniformen voor 90 kinderen zodat zij kunnen starten met de basisschool en voor de kinderen die al op de basisscholen zitten (schooljaar 2016/2017). – Set schoolboeken en schooluniformen voor 25 kinderen die vanuit het basisonderwijs doorstromen naar het voortgezet onderwijs (schooljaar 2016/2017). – 3 Kinderen naar speciaal onderwijs (dovenschool). – Kerstfeest voor leerlingen en medewerkers van het Future Leaders UCC.
 
Childsponsoring – Het aantal sponsorkinderen van het UCC was 25 in 2016. Kinderen worden gesponsord door families in Nederland en ook Duitsland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland.

 

8. Financiële verantwoording

Boekjaar

2016

 

2015

 

(alle bedragen in Euro’s)

Baten:

 

 

 

 

 

Periodieke donaties

1.297

8,3%

 

1.303

7,9%

Giften

6.182

39,3%

 

6.908

41,8%

Opbrengsten van o.a. markten

3.608

22,9%

 

2.939

17,8%

Goededoelshop.nl

59

0,3%

 

64

0,4%

Sponsoring kinderen UCC

4.590

29,2%

 

5.304

32,1%

 

 

 

 

 

 

Totale baten

15.736

100,00%

 

16.518

100,00%

Inkoopwaarde opbrengsten

-512

-3,3%

 

-332

-2,0%

Bruto opbrengsten

15.224

96,7%

 

16.186

98,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten:

 

 

 

 

 

School Fee UCC

-6.991

-44,4%

 

-4.521

-27,4%

Bijdragen medisch/overlijden

-1.250

-7,9%

 

 

 

Kerst UCC

-300

-1,9%

 

-300

-1,8%

Sponsoring kinderen UCC

-4.590

-29,2%

 

-5.304

-32,1%

Promotionele activiteiten

-275

-1,7%

 

-308

-1,8%

Algemene kosten / rente

-309

-2,0%

 

-277

-1,7%

Omheining bouwgrond

-4.436

-28,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale lasten

-18.151

-115,3%

 

-10.710

-64,8%

 

 

 

 

 

 

Netto resultaat *)

-2.927

-18,6%

 

5.476

33,2%

 

 

 

 

 

 

Onttrokken/Toegevoegd aan stichtingsvermogen

-2.927

 

 

5.476

 

 

 

 

 

 

 

Stichtingsvermogen per

 

 

 

 

 

einde boekjaar **)

16.875

 

 

19.802

 

 

*)    Het netto resultaat over 2016 is éénmalig positief beïnvloed door een bijzondere gift in november van € 2.700. Over 2015 was dit € 4.436 in december.

**) Stichting Akosua is in 2008 gestart met een openingssaldo van € 1.429. Dit geldbedrag resteerde na beëindiging van het vrijwilligersproject van Pascale Adekpui en Estelle Backus in Klikor in 2007. Het bedrag is per 15 februari 2008 overgedragen aan Stichting Akosua.

9. Plannen voor 2017
 
In 2017 zal Stichting Akosua zich weer richten op het Future Leaders UCC.
 
9.1. Future Leaders UCC
 
Zij blijft partner op het gebied van: School Fee Partnership Voor het schooljaar 2017/2018 de boeken en schooluniformen betalen voor alle kinderen die via het UCC al zijn doorgestroomd naar de basisschool en het voorgezet onderwijs in voorgaande jaren. Dit gaat om ± 150 kinderen. Childsponsoring: het vinden van nieuwe Nederlandse gezinnen die een Ghanees kind willen sponsoren. Donateurschap: het werven van donateurs die eenmalig of frequent een gift willen doen.